Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželio Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Buivydiškių vaikų
darželio Duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas ūkvedė Daiva Stukienė.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina darželyje su duomenų
tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį,
kontekstą ir tikslus.
Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir
naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r.
Buivydiškių vaikų darželio duomenų apsaugos pareigūną – ūkvedę Daivą Stukienę,
tel. (8 5) 2353316, el. paštu [email protected] , Parko g. 4, Buivydiškių k., Vilniaus r.