• Atsiima vaikus iš darželio patys tėvai (nepilnamečiams ir kaimynams vaikai neatiduodami). Esant būtinumui tėvai pateikia prašymą, kuriame nurodo asmens vardą ir pavardę, patvirtintą abiejų tėvų parašais.
 • Vaikai atvedami į darželį ne vėliau 9.00 valandos.
 • Esant būtinam reikalui vaiką atvesti vėliau, būtina informuoti apie tai grupės auklėtoją arba iš ryto pranešti telefonu 235 33 16.
 • Draudžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosėja, yra pūlingų išskyrų iš nosies).
 • Priimant vaiką į ikimokyklinę ugdymo įstaigą ir ugdymo metų pradžioje tėvai turi pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą forma Nr. 027-1/a.
 • Pasivaikščiojimų metu nei vienas vaikas grupėje nepaliekamas.
 • Lankančių įstaigą ugdytinių tėvai vadovaujasi sutartyje numatytais šalių įsipareigojimais.
 • Vaikui nelankius  darželio be pateisinamos priežasties – mokestis bus skaičiuojamas. Vaikui nelankius darželio dėl ligos – būtina atnešti gydytojo pažymą F 094/a apie vaiko sveikatą.
 • Dėl tėvų atostogų, pamaininių darbų būtina atnešti pažymas ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos 9.00 val.
 • Mokesčio lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus patvirtinančius teisę į lengvatą nuo kito mėnesio 1 d. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.
 • Mokestį už vaiko išlaikymą būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 20 dienos, o mokesčio patvirtinimą pristatyti auklėtojai.
 • Vaikas braukiamas iš darželio auklėtinių sąrašų:

–    jei vaikas be pateisinamos priežasties nelanko darželio;
–    jei tėvai nustatytu laiku ir tvarka nesumokėjo už išlaikymą;
–    remiantis gydytojo išvada dėl sveikatos būklės;

 • Darželyje draudžiama vaikams duoti medikamentus.
 • Vaikų išvykos už įstaigos ribų organizuojamos tik raštišku tėvų sutikimu.
 • Į grupę vaikus leisti tvarkingais ir švariais drabužėliais.

 • Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nurodymais dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2020-08-17 sprendimas Nr. V-1840), informuojame, kad laikantis nurodymų privalu, kad asmenys atlydintys vaikus dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Prašome atsakingai vertinti sveikatos būklę ir neleisti dalyvauti ugdyme vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37.3C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).