• Atsiima vaikus iš darželio patys tėvai (nepilnamečiams ir kaimynams vaikai neatiduodami). Esant būtinumui tėvai pateikia prašymą, kuriame nurodo asmens vardą ir pavardę, patvirtintą abiejų tėvų parašais.
 • Vaikai atvedami į darželį ne vėliau 9.00 valandos.
 • Esant būtinam reikalui vaiką atvesti vėliau, būtina informuoti apie tai grupės auklėtoją arba iš ryto pranešti telefonu 235 33 16.
 • Draudžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosėja, yra pūlingų išskyrų iš nosies).
 • Priimant vaiką į ikimokyklinę ugdymo įstaigą ir ugdymo metų pradžioje tėvai turi pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą forma Nr. 027-1/a.
 • Pasivaikščiojimų metu nei vienas vaikas grupėje nepaliekamas.
 • Lankančių įstaigą ugdytinių tėvai vadovaujasi sutartyje numatytais šalių įsipareigojimais.
 • Vaikui nelankius  darželio be pateisinamos priežasties – mokestis bus skaičiuojamas. Vaikui nelankius darželio dėl ligos – būtina atnešti gydytojo pažymą F 094/a apie vaiko sveikatą.
 • Dėl tėvų atostogų, pamaininių darbų būtina atnešti pažymas ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos 9.00 val.
 • Mokesčio lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus patvirtinančius teisę į lengvatą nuo kito mėnesio 1 d. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.
 • Mokestį už vaiko išlaikymą būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 20 dienos, o mokesčio patvirtinimą pristatyti auklėtojai.
 • Vaikas braukiamas iš darželio auklėtinių sąrašų:

–    jei vaikas be pateisinamos priežasties nelanko darželio;
–    jei tėvai nustatytu laiku ir tvarka nesumokėjo už išlaikymą;
–    remiantis gydytojo išvada dėl sveikatos būklės;

 • Darželyje draudžiama vaikams duoti medikamentus.
 • Vaikų išvykos už įstaigos ribų organizuojamos tik raštišku tėvų sutikimu.
 • Į grupę vaikus leisti tvarkingais ir švariais drabužėliais.